خط تولید

1> 12000T ماشینکاری

2> خط درمان گرما

3> ماشین خط

4> خط رنگ